dinsdag 30 april 2013

Wat kan ik leren? Ik heb geen internet


Wat kan ik leren? Ik heb geen internet

Samenvatting


Op de website van Klasse botste ik op het interessante artikel ‘Zeven procent gezinnen met kinderen heeft geen internet’. Ze hebben deze cijfers gehaald uit de ICT-enquête van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Justitie. Uit het artikel blijkt ook dat 5% van de gezinnen uit Belgische huishoudens niet kan voorzien in een computer. Verder blijkt dat kinderen uit eenoudergezinnen vaker geen computer en/of internetverbinding hebben thuis. De redenen voor het niet hebben van internet  zijn verschillend. Zo kunnen ouders het weigeren omdat ze het niet willen, niet nodig achten, uit angst voor gebrek aan of inbreuk op privacy of omdat het een grote hap uit het gezinsbudget is. Tot slot wordt ook door De Craemer aangehaald dat scholen het gebrek aan een computer kunnen opvangen door materiaal uit te lenen aan die kinderen die hier thuis niet over beschikken.


Reflectie


In het artikel krijg je een idee van enkele cijfers over gezinnen en het bezitten van een computer en internetverbinding, al moet je voor een volledig beeld het eigenlijke rapport kunnen inkijken. Toch vind ik dat het artikel zeker belangrijk is voor leerkrachten en leerkrachten in spe. We worden gebombardeerd met het naleven van eindtermen en het gebruik van ICT. In de hedendaagse maatschappij kunnen we PC’s en internet niet meer wegdenken. Ook op school is deze geïnformatiseerde wereld een feit. Denk maar aan de tablets die meer en meer hun opmars maken op school. Onder meer de artikels op Knack.be ‘Vlaamse scholen experimenteren volop met tablets’ en ‘Tablets in deklas: 8 goede redenen’ geven duidelijk aan dat er steeds meer aandacht is voor ICT in de klas. In de ICT-eindtermen gaat de aandacht naar het aanleren van veilig omgaan met ICT, het bereiken van een positieve houding t.a.v. ICT, digitale informatie kunnen opzoeken en verwerken, en nog zoveel meer.

De toegang tot het internet is volgens mij wel een handig middel voor leerlingen om mee te kunnen zijn met hun eigen leefwereld waar sociale media, games, smartphones, tablets, enz. centraal staat. En hoewel ik het gebruik van ICT in de klas toejuich, kan dit ook een averechts hebben op leerlingen die thuis niet de kans hebben om op de computer of internet te gaan. Deze kinderen dienen op school een inhaalbeweging te maken om toch mee te kunnen met de technische evolutie. Ze kunnen zich achtergesteld voelen en kunnen ook moeilijker mee doen met de evolutie van tablets, smartphones, games, ... in de klas. De keuze van ouders en de mogelijkheden van ouders, maar ook de keuze van de school in het openstellen  van ICT-klassen voor zij die het wensen, geeft de doorslag of die leerlingen die thuis niet op internet kunnen, wel kunnen bijbenen op school om de nodige informatie te vergaren. Het gebruik van PC, internet en tablet in de klas kan voor die leerlingen heel onwennig zijn en ze kunnen zich vatbaar voelen voor spot omdat ze er geen kennis van hebben. Ook het gebruik van tablets als basis voor het volgen van lessen, kan voor bepaalde leerlingen en gezinnen problematisch zijn. Het gevaar van deze nieuwe technologieën is dat klassenverschillen weer meer zichtbaar worden.

De heer De Craemer geeft in het artikel aan dat scholen het materiaal kunnen uitlenen zodat die leerlingen toch ook gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld een tablet in de uitoefening van schoolopdrachten. Dit vind ik een leuk idee om het probleem op te vangen en de leerlingen de kans te geven om te leren werken met tablet of laptop. Maar hier ligt de druk op de schouders van de scholen om die financiële inspanningen te doen voor leerlingen die er nood aan hebben.

Naar mijn mening kan je ouders informeren over de ICT die gebruikt worden op school en kan je als school op informatiedagen onderzoeken welke ouders voor- of tegenstander zijn van het gebruik van ICT in de klas. Ook kan je op die informatiedagen uitleggen wat de mogelijkheden zijn van de school om een bijdrage te leveren in het verzekeren van het leerproces van elke leerling i.v.m. ICT.

Bronnen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten